شبکه هفت

هدف شبکه ۷ تبدیل ایران توسط تبدیل زندگی های شخصی است.هدف ما این است که هربار که شبکه هفت را می بینید با خدا روبرو شده و از محبت او بنوشید